พันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ ซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีมากกว่า 64,000 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรไทยยังประสบปัญหาด้านการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างมาก อาทิ ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง เปอร์เซ็นต์น้ำมันในผลปาล์มต่ำ พื้นที่ปลูกมีจำกัด ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้อนุมัติให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด โดยมี ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ไบโอเทค เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ต้นปาล์มคุณภาพดี ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ และตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดสู่โครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ำมันไปสู่เกษตรกร

Dr. Somvong

ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด ดร. สมวงษ์ และคณะได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการคัดเลือกและพัฒนาปาล์มน้ำมันลูกผสม จนได้พันธุ์ AKG Tenera ที่ให้ผลผลิตที่ไม่ต่ำกว่า 5 ตัน/ไร่/ปี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเมื่ออายุ 8 ปี โดยมีอัตราการให้น้ำมันต่อทะลายสูง เฉลี่ย 25-26 % ผลผลิตจำนวนทะลายปาล์มสด 15-20 ทะลาย/ต้น/ปี เนื้อหนา กะลาบาง ลักษณะลำต้นสูงปานกลาง ความสูงเฉลี่ย 40-50 ซม./ปี ซึ่งสะดวกแก่การเก็บเกี่ยว และดูแลรักษา สามารถปรับตัวได้ดีและให้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดปีในทุกพื้นที่ ในทุกสภาพอากาศ ที่สำคัญสามารถทนแล้งได้นาน 90 วัน ซึ่งประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกในภาคอีสาน ณ สถานีทดลองเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดหนองคาย โครงการนี้เป็นการดำเนินงานวิจัยร่วมกันของ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หจก. โกลด์เด้นเทเนอร่า และ ไบโอเทค

โครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร เป็นการนำปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่ได้ มาต่อยอดเพื่อขยายผลปาล์มน้ำมันไปสู่เกษตรกร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอตรวจหาความบริสุทธิ์ของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน รวมถึงสามารถตรวจสอบความผิดปรกติของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ ซึ่งจะให้ผลผลิตต้นกล้าปาล์มทุกต้นมีพันธุกรรมเหมือนกัน สามารถขยายพันธุ์ปาล์มได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ดลูกผสมลดลง โครงการฯ มีแผนทยอยส่งมอบต้นกล้าปาล์มน้ำมันออกสู่มือเกษตรกร ตั้งแต่พฤศจิกายน 2556 และจะผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสม AKG Tenera ให้ได้ 100,000 ต้น ภายในปี 2559 ซึ่งต้นกล้าปาล์มทุกต้น จะติด QR Code เพื่อบ่งชี้ถึงรหัสของต้นปาล์ม ข้อมูลของพ่อแม่พันธุ์ เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือเมล็ด

palm AKC Tenera 2

โครงการนี้ ทำให้เกษตรกรไทย มีกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ลดการนำเข้ากล้าพันธุ์จากต่างประเทศ และทำให้สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันไปยังภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยเพื่อสนองความต้องการวัตถุดิบน้ำมันปาล์มจากภาคอุตสาหกรรม

ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร