ผลงานวิจัยของคณะนักวิจัยไบโอเทค ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของ A-IMBN Research

ผลงานวิจัยเรื่อง Malarial dihydrofolate reductase as a paradigm for drug development against a resistance-compromised target และ เรื่อง Heterologous protein expression in Pichia thermomethanolica BCC16875, a thermotolerant methylotrophic yeast and characterization of N-linked glycosylation in secreted protein ได้รับคัดเลือกให้เป็น highlight ของ A-IMBN Research ประจำเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ ตามลำดับ  

F4 medium

โดยงานวิจัยเรื่อง Malarial dihydrofolate reductase as a paradigm for drug development against a resistance-compromised target เป็นผลงานของคณะนักวิจัย หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ และ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ร่วมกับนักวิจัยจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล Monash University ประเทศออสเตรเลีย University of London ประเทศอังกฤษ และ Medicines for Malaria Venture ประเทศสวิซเซอร์แลนด์ ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences USA ปี 2012 ฉบับที่ 109 (42) หน้า 16823-8 โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลต รีดักเทส (dihydrofolate reductase, DHFR) ของเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียม ฟาซิปารั่ม (Plasmodium falciparum) ซึ่งเป็นเป้าหมายของยาต้านมาลาเรีย โดยอธิบายโครงสร้างโปรตีน DHFR ที่จับกับยาต้นแบบ P218 (ตัวยับยั้ง) และสารตั้งต้นไดไฮโดรโฟเลต พร้อมกับผลทางเภสัชจลนศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับการออกแบบ และพัฒนาระดับพรีคลินิก ของยาต้านมาลาเรียต้นแบบ P218 ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเชื้อมาลาเรียทั้งแบบสายพันธุ์ดั้งเดิม (wild-type) และ แบบกลายพันธุ์ (mutant)

Pichia thermomethanolica

ส่วนงานวิจัยเรื่อง Heterologous protein expression in Pichia thermomethanolica BCC16875, a thermotolerant methylotrophic yeast and characterization of N-linked glycosylation in secreted protein โดยคณะนักวิจัย หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ร่วมกับ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร FEMS Microbiology Letters ปี 2012 ฉบับที่ 334หน้า 127–134 โดยงานวิจัยนี้อธิบายถึงการใช้ยีสต์ Pichia thermomethanolica BCC16875 เป็นเซลล์เจ้าบ้าน (host) ในการแสดงออกของยีน โดยใช้โปรโมเตอร์จากยีสต์ Pichia pastoris คือ methanol-inducible alcohol oxidase (AOX1และ constitutive glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAP) เป็นตัวขับเคลื่อนการแสดงออกของยีน ซึ่งรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่ได้มีการสร้างออกสู่นอกเซลล์ (secreted protein) ในขนาดที่ต่างกัน โดยเป็นผลมาจากการเติมหมู่น้ำตาลบนสายโปรตีนที่ไม่เหมือนกัน (N-glycosylation) โดยพบว่า การเกิด N-glycosylation ที่ต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของโปรโมเตอร์ที่ใช้และอาหารเลี้ยงเชื้อ นอกจากนี้ อุณหภูมิยังส่งผลต่อลักษณะการเติมหมู่น้ำตาลด้วย ชนิดของหมู่น้ำตาลที่พบในยีสต์ P. thermomethanolica BCC16875โดยส่วนใหญ่เป็นชนิด Man8-12GlcNAc2 ซึ่งเหมือนที่พบในยีสต์ methylotrophs อื่นๆ นอกจากนั้นยังพบชนิดของหมู่น้ำตาลที่เป็นmannosylphosphate and a-1,6- and a-1,2-linked mannose อีกด้วย การผลิตโปรตีนในปริมาณมากๆในสภาวะที่ทนต่อความร้อนไม่ค่อยพบในยีสต์อุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นยีสต์ Pichia thermomethanolica BCC16875 จึงเป็นยีสต์ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้านเพื่อผลิตโปรตีนในระดับขยายขนาดได้

A-IMBN Research เป็นความร่วมมือระหว่าง Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN) และ Nature Publishing Group (NPG) ที่คัดเลือกผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใหม่ๆที่น่าสนใจโดยนักวิจัยจากสถาบันในเอเชียแปซิฟิก 18 แห่ง ใน 14 ประเทศซึ่งผลงานวิจัยที่น่าสนใจจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติและคณะบรรณาธิการ A-IMBN เพื่อเป็น Research Highlights ในแต่ละเดือนเเละนำขึ้นเเสดงไว้บนเวบไซด์https://www.natureasia.com/A-IMBN/

ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2556

 
 

ข่าวสารองค์กร