ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. จึงให้ความสำคัญกับการผลักดันการคิดค้นเทคโนโลยีและถ่ายทอดผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีการทำงานใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office: TLO) เป็นกลไกสำคัญในการผลักดัน
 
 NSTDA research to commercialization
 
หนังสือ ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2556 ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และถ่ายทอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์แล้ว จำนวน 104 ผลงาน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ ที่นี่
 
ประกาศเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556
 
 

 

ข่าวสารองค์กร