นักวิจัยไบโอเทครับทุน Grand Challenges Canada พัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อวัคซีนไข้เลือดออก

ดร. บรรพท ศิริเดชาดิลก นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค พัฒนาเทคนิคการสร้างไวรัสแบบใหม่ ต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนตัวเลือก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (High-throughput approach to discover new dengue vaccine) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก Grand Challenges Canadaด้วยงบประมาณ 100,000 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ 3,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 18 เดือน
 
GCC-logo-EN editDr Bunpote
 
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค นอกจากเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนและร้อนชื้น จากรายงานที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกประมาณ 100 ล้านคน และอีก 3,000 ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันอย่างหนัก แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ 
 
การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน ผู้พัฒนาส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นแนวทางการคัดเลือก/สร้างเชื้อไวรัสเด็งกี่มีชีวิตที่อ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccine approach) โดยอาจคัดเลือกเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์เองในระหว่างการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสเด็งกี่หลายๆ รอบในเซลล์เพาะเลี้ยง ซึ่งใช้เวลานาน หรือตั้งใจสร้างเชื้อไวรัสเด็งกี่ให้มีการกลายพันธุ์รูปแบบที่ต้องการโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรม วิธีนี้สามารถสร้างไวรัสที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมได้ค่อนข้างน้อย
 
ดร. บรรพท จึงพัฒนาเทคนิคการสร้างไวรัสแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการ ด้วยเทคนิคนี้จะสามารถสร้างไวรัสที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมได้มากกว่าเดิมหลายหมื่นเท่า ซึ่งเมื่อนำมาผนวกเข้ากับการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้สามารถตรวจสอบลักษณะของเชื้อกลายพันธุ์ได้มากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเป็นวัคซีนตัวเลือกเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้รวดเร็วขึ้น
 
ทุนวิจัย Grand Challenges Canada ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา มอบให้โครงการที่มีความชัดเจนและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในเรื่องของสุขภาพ โดยการมอบทุนให้กับนักวิจัยหรือนักนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางสังคมและธุรกิจ ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง รวมทั้งประเทศแคนาดา โดยการนำเอานวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยในรอบการให้ทุนนี้ ประเทศไทยมีนักวิจัยได้รับทุนดังกล่าวอีก 3 ท่าน ได้แก่ นพ. สุรัคเมธ มหาศิริมงคล จากมูลนิธิวิจัยวัณโรค ผศ. ดร. ธนรรถ ชูขจร และ Dr. Yoel Lubell จากมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านรายละเอียดข่าวประกาศทุนนี้ได้ที่นี่
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556

ข่าวสารองค์กร