นักวิจัยไบโอเทค ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้จัดงานประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภท รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 จำนวน 34 ผลงานใน 9 สาขา โดยมีผลงานจากนักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัลดังนี้

ENZbleach 

  • ผลงานเรื่อง “เอนไซม์ฟอกเยื่อกระดาษจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวก (เอนบลีช)” ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย โดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วย ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ดร. วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ดร. ทักษวัน ทองอร่าม คุณสุภัทรา กิตติคุณ คุณเบญจรัตน์ บรรเทิงสุข และคุณนกุล รัตนพันธ์ จาก หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ

ENZbleach เป็นเอนไซม์ไซแลนเนสที่ได้มาจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวกด้วยเทคนิคเมตาจิโนม โดยเอนไซม์ดังกล่าวมีความสามารถในการทำงานในสภาวะพีเอชที่เป็นด่างสูงได้ดี ดังนั้นจึงนำไปใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชของเยื่อกระดาษในกระบวนการฟอกเหมือนกับการใช้เอนไซม์ทางการค้าทั่วไป เนื่องจาก ENZbleach ได้มาจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่ไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสเจือปน ทำให้ไม่ส่งผลเสียต่อความแข็งแรงของเยื่อกระดาษ ดังนั้นการฟอกเยื่อด้วย ENZbleach จะช่วยลดการใช้พลังงาน สารเคมี และขั้นตอนในกระบวนการฟอกเยื่อ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน และยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 Aac 

  • ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli” ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วย ดร. อรประไพ คชนันท์ ดร. อรวรรณ หิมานันโต คุณมัลลิกา กำภูศิริ จาก หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ดร. เพลินพิศ ลักษณะนิล จาก หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ รศ. ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร. วิชัย โฆสิตรัตน และ ผศ. ดร. รัชนี ฮงประยูร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณสุรภี กีรติยะอังกูร จากกรมวิชาการเกษตร

คณะนักวิจัยได้ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ซึ่งเป็นสาเหตุโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงเป็นครั้งแรกในระดับประเทศ และพัฒนาเป็นวิธีตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อดังกล่าวในรูปแบบของ ELISA และ Immunochromatographic strip test ชุดตรวจดังกล่าวมีความไวในการตรวจสอบและมีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อ Aac ได้ครบทุกสายพันธุ์ มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ Aac และราคาถูก งานวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมส่งออกเมล็ดพันธุ์ การวางแผนการจัดการโรคในแปลงปลูกและการจัดการเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดโอกาสความสูญเสียทางเศรษฐกิจ นำไปสู่ความเชื่อมั่นทางการค้าส่งออกของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

 Dengue 

  • ผลงานเรื่อง “วิธีการตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเดงกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วย ดร. ชัญญา พุทธิขันธ์ คุณธนพรรณ พฤกษมาศ นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ จากหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ศ. ดร. วัชระ กสิณฤกษ์  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์  และคุณณัฐพร อุทัยนวล หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัยดังกล่าว ได้ศึกษาต่อยอดเทคโนโลยีการตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่จากสิ่งส่งตรวจที่สามารถแยกซีโรทัยป์ได้ทันที ซึ่งแตกต่างจากชุดตรวจโปรตีน NS1 เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ยังไม่สามารถแยกซีโรทัยป์ของไวรัสได้ โดยการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่แต่ละซีโรทัยป์มาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาวิธีการตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่โดยวิธี serotyping-NS1 ELISA เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยงไวรัส หรือ การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสโดยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการแยกซีโรทัยป์แล้ว วิธี Serotyping-NS1-ELISA ที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนที่ง่ายกว่า และทราบผลได้เร็ว นอกจากนี้โมโนโคลนอลแอนติบอดีทุกชนิดที่ใช้ในชุดตรวจสามารถผลิตได้เองในห้องปฏิบัติการ จึงสามารถช่วยลดต้นทุนจากการนำเข้าแอนติบอดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตชุดตรวจได้

ประกาศเมื่อ 28  มกราคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร