ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง และคณะ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2556

คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี และสถาบันจีโนม นำโดย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ไบโอเทค ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานเรื่องเทคโนโลยีฐานจีโนมิกส์กับการตรวจสอบจีโนมอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าในการส่งออกอาหาร และการปรับปรุงพันธุ์พืชอายุยืนแบบก้าวกระโดด
 
Outstanding technologist award 2013
 
ดร. สมวงษ์ และคณะ นำเทคโนโลยีจีโนมิกส์มาพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจสอบอย่างรวดเร็วกับสินค้าด้านอาหาร และสิ่งมีชีวิต เช่น การตรวจสอบข้าวปลอมปนจากเมล็ดข้าวสาร โดยเฉพาะการปลอมปนในข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งถือเป็นข้าวส่งออกที่มีชื่อเสียงของไทย จนสามารถให้บริการแก่กรมการค้าต่างประเทศในการตรวจรับรองคุณภาพให้มีความบริสุทธิ์สูงสุด สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิ ส่งผลให้ผู้ส่งออกได้ราคาสูงขึ้น มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้นอีกด้วย รวมทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยี Real-time PCR เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของพืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism, GMO) ที่สามารถตรวจปริมาณการปนเปื้อนได้ต่ำถึง 0.1%
 
นอกจากนี้ ดร. สมวงษ์ และคณะ ยังได้นำเทคโนโลยีจีโนมิกส์มาใช้ในการพัฒนาพันธุ์พืชหรือสัตว์อย่างก้าวกระโดด เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีจีโนมปาล์มน้ำมันเพื่อร่นระยะเวลาในปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากปกติ 15-20 ปี เหลือเพียง 5-8 ปี โดยมีวัตุประสงค์หลักเพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มที่สามารถปลูกได้ดีในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 5 ตันต่อไร่ต่อปี
 
Outstanding technologist award 2013-2
 
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นอีกรางวัลได้มอบให้ คุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์ และคุณวิฑูร ลี้ธีระนานนท์ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์ จากผลงาน “รถตัดอ้อยที่มีกระบะบรรจุท่อนอ้อยทำงานอัตโนมัติ” และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เป็นของ ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมโลหะ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงาน “การออกแบบวัสดุโดยใช้หลักการทางด้านอุณหพลศาสตร์และการปรับปรุงโครงสร้างเชิงโลหะวิทยา เพื่อพัฒนาระบบโลหะผสมและคิดค้นเทคนิคการผลิตใหม่สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับไทย”
 
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการ และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถจำนวนมากในประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว
 
วีดิทัศน์ แนะนำ ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่งและคณะ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2556

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2556

ข่าวสารองค์กร