งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เรื่อง The International Conference on Starch Technology (Starch Update)

แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบกับเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีราคาถูก มันสำปะหลังจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก จากความสำคัญดังกล่าว อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนางานวิศวกรรมด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการผลิต
cassava original
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Starch Update 2013: Conference on Starch Technologyครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของงานวิจัย วิทยาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประสานงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ทั้งระบบได้อย่างแท้จริง โดยในงานได้รับเกียรติจากดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ (สวทช.) รศ. ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ ศ. นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวเปิดงาน
 
opening starch update1
 
ในงานประชุมฯ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ Prof. Jay-lin Jane จาก Iowa State University และ Prof. Yong-Cheng Shi จาก Kansas State University และ Prof. Gregory R. Ziegler จาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 25 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 171 คน จาก 9 ประเทศ
                                                       speaker starch update2poster starch update1
 
งานประชุมนานาชาติ Starch Update 2013 ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมกันนี้ สวทช. ร่วมกับ คอบช. ได้ผนวกงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานผลงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนด้านมันสำปะหลัง ประจำปี 2555) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 อีกด้วย
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556

 

ข่าวสารองค์กร