งาน NSTDA Investors’ Day 2013

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 สวทช. จัดงาน NSTDA Investors’ Day 2013 ขึ้นภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี" ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน
 
Investors day 2013
 
ภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและพลิกฟื้นประเทศ” โดย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี การบรรยายและเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานเด่นและผลงานที่น่าสนใจของสวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ในลักษณะ investment pitching และการเจรจาธุรกิจกับผลงานเด่นของ สวทช. (One on One Matching)
 
2 Investors day 2013
 
ในปีนี้ ไบโอเทคได้จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี (Spod-e Focus) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช มีความเฉพาะเจาะจงสูง ทำลายเฉพาะหนอนกระทู้หอม (หรือหนอนหนังเหนียวหรือหนอนเขียว) ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่มีพิษตกค้างบนพืช เหมาะสำหรับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำศูนย์วัสดุชีวภาพประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center) หรือ TBRC ที่จะเปิดตัวขึ้นในต้นปี 2557 ให้ผู้เข้าชมงานได้รับทราบ ซึ่ง TBRC ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการเก็บรักษาและรวบรวมวัสดุชีวภาพ และข้อมูลวัสดุชีวภาพของประเทศ เช่น จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา เซลล์สัตว์ และเนื้อเยื่อพืช แบบครบวงจร รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกียวกับวัสดุชีวภาพ
 
งาน NSTDA Investors' Day 2013 เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร