ความสำเร็จของนักวิจัยไบโอเทคกับโครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ผ่าวิกฤตอนาคตปาล์มน้ำมันไทย กับ สวก.” ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ไบโอเทค หัวหน้าโครงการ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการ สวก. ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายปราการ วีรกุล หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมัน

 20131002 Seminar on Palm1
 
โครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรนี้เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด ซึ่งมุ่งพัฒนาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มที่ดี คือ ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ผลผลิตต่อไร่สูง และสามารถตอบสนองได้ดีในทุกสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งปาล์มน้ำมันพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ประสบความสำเร็จในการทดลองปลูก ณ สถานีทดลองเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดหนองคาย
 
20131002 Seminar on Palm2
 
โครงการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปาล์มและขยายผลนี้จะช่วยลดการนำเข้ากล้าปาล์มน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งมักจะได้พันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของพันธุ์ที่มีคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่ำ เพราะต้องใช้เวลา 2-3 ปี จึงจะทราบได้ว่าต้นกล้าที่ปลูกนั้นถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องการหรือไม่ รวมถึงยังช่วยแก้ปัญหาการจัดหาต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพดีให้กับเกษตรกรที่ต้องการนำไปปลูก
 
โครงการฯ มีแผนผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า จำนวน 100,000 ต้น เพื่อนำร่องการกระจายพันธุ์ดังกล่าวไปสู่เกษตรกร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการอนุบาลต้นกล้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งคาดว่าจะพร้อมสำหรับการจัดจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และผู้ที่สนใจปลูกปาล์มน้ำมันได้ในเร็วๆ นี้
 
ประกาศเมื่อ 2 ตุลาคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร