ข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ทนน้ำท่วมฉับพลัน “กข51” ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าว กรมการข้าวได้ประกาศรับรองพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ “กข51” ทนน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์แรกที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก และได้รับการรับรองพันธุ์

ข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ “กข51” เป็นข้าวที่ได้จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ให้มีลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวทช. โดยไบโอเทค ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว โดยได้นำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ผสมพันธุ์กับข้าวสายพันธุ์ IR49830-7-1-2-2 ซึ่งมีคุณสมบัติทนน้ำท่วมฉับพลัน จากนั้นได้คัดเลือกต้นให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (Marker assisted selection-MAS) พร้อมกับการผสมกลับ (backcrossing) จำนวน 4 ครั้ง ก่อนจะประเมินความทนต่อน้ำท่วมฉับพลันในบ่อทดสอบ ข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่นี้เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 155 ซม. เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ระยะฟักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์ มีลักษณะเด่นคือ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ เคมี การหุงรับประทานใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 และสามารถทนน้ำท่วมฉับพลันในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นได้ 12 วัน ผลผลิตในสภาวะน้ำท่วมฉับพลับสูงกว่าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 736 กก./ไร่ จึงสามารถปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

Kor_Khor_51

ข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ “กข51” ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จในโครงการ “การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสวทช. โดยไบโอเทค และกรมการข้าว ที่ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิต ต้านทานโรคและแมลง ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม แต่ยังคงคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์เดิม พร้อมกันนี้ยังมี ข้าวเหนียว กข6 ต้านทานโรคไหม้ และข้าวขาวดอกมะลิ105 ทนเค็ม ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณารับรองพันธุ์โดยกรมการข้าว นอกเหนือจากร่วมกันปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนแล้ว สวทช. และกรมการข้าวได้ขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้มีความสามารถในการต้านทานโรค แมลง และสภาะแวดล้อมต่างๆ ด้วย เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นต้น

ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร