การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2556 (NSTDA Annual Conference 2013: NAC 2013) ภายใต้แนวคิด "ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

page6

การจัดงานในครั้งนี้ สวทช. มุ่งเน้นการสะท้อนบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่มีต่อยุทธศาสตร์และทิศทางของประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ โดยการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นโอกาสหรือความท้าทายต่อภาคธุรกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ภายใต้กฎเกณฑ์ กติกา ที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต และการตลาดที่มีพลวัตรสูง เป็นสำคัญ

page5 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการ และ "เปิดบ้าน" สวทช. (NSTDA Open House) ซึ่งหัวข้อสัมมนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่
  • โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ กับการเตรียมความพร้อมการเปิดรับประชาคมอาเซียน
  • กฎระเบียบการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ จากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์: การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
  • ยุงชุม วิทยาศาสตร์ช่วยได้อย่างไร
  • วัณโรคกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ความปลอดภัยอาหาร (Food safety)
  • อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ (Biorefinery)
  • แนวโน้มเทคโนโลยีจีโนมและการเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
page4 
                          นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านต่างๆ

ไบโอเทค ได้นำงานวิจัย และข้อมูลศูนย์นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าร่วมจัดแสดง อาทิ โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม งานวิจัยวัณโรคในประเทศไทย มาลาเรียกับการดื้อยาและการพัฒนายาต้นแบบ งานวิจัยด้านจีโนม งานวิจัยด้านโปรติโอมิกส์ งานวิจัยด้านชีวสารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม "เปิดบ้าน" ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งจากภาคเอกชน ภาคบุคคลทั่วไป และภาคเยาวชน ได้พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับนักวิจัย ตลอดจนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและ ห้องปฏิบัติการทดสอบของ สวทช. ที่พร้อมรับโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

page3 
 การสัมมนาวิชาการ และ กิจกรรม "เปิดบ้าน" สวทช. (NSTDA Open House)

 ประกาศเมื่อ 9 เมษายน 2556

 

 
 

ข่าวสารองค์กร