การประชุมความร่วมมือลุ่มน้ำโขงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Consultative Meeting on GMS Cooperative Research and Networking on Food Security, Food Safety and Nutritional Security (focusing on Glutinous Rice, Good Agricultural Practice and Food Quality Assurance) ในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2556 โดยมีหน่วยงานร่วมจัดได้แก่ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,   ไบโอเทค สวทช., ศูนย์วิจัยและขยายแนวพันธุ์พืชท่าสะโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางตริ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
Meeting on GMS 1
 
การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการหารือเพื่ออำนวยความสะดวกและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยการเกษตรและอาหารในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยอาหาร และโภชนาการ ซึ่งให้ความสำคัญกับข้าวเหนียวที่เป็นอาหารหลักของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมถึงประเทศไทย
 
Meeting on GMS 2
 
ภายในงานประชุม มีการบรรยายพิเศษ เรื่องเศรษฐศาสตร์และการผลิตข้าวเหนียว โดย รศ. ดร. สมพร อิศวิลานนท์ การเพิ่มโภชนาการข้าวด้วยโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล และโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวในอาเซียน โดย ศ.ดร มรกต ตันติเจริญ การหารือกลุ่มย่อย 2 เรื่อง คือความร่วมมือด้านข้าวเหนียว และ ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพอาหาร และการดูงานที่มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต และ ศูนย์วิจัยและขยายแนวพันธุ์พืชท่าสะโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
งานประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน โดยเป็นผู้ร่วมประชุมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประมาณ 20 คน
 
Meeting on GMS 3
 
ประกาศเมื่อ 7 ตุลาคม 2556

ข่าวสารองค์กร