ENZease และ AflaSense คว้ารางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเทศเกาหลี

เอนไซม์ดูโอสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว (ENZease) และ เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา (AflaSense) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013 ประเทศเกาหลี

SIIF2013 ENZease 

ENZease เป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้จากการหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีกิจกรรมของทั้งเอนไซม์อะไมเลส และเพคติเนส เรียกได้ว่าเป็น “เอนไซม์ดูโอ” ที่สามารถทำงานได้ดีในช่วงพีเอชและอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน โดยเอนไซม์นี้สามารถนำไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมีที่ใช้ในระบบได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดการใช้น้ำ ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการเตรียมผ้า ลดพลังงานและต้นทุนการผลิตโดยรวมได้ นอกจากนี้การใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตจะไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพความแข็งแรงของผ้าเหมือนการใช้สารเคมี เพราะเอนไซม์จะทำงานแบบจำเพาะเจาะจง แตกต่างจากการใช้สารเคมี ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับเส้นใยของผ้าได้ด้วย จะส่งผลให้ความแข็งแรงของผ้าลดลง ดังนั้นกระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียวด้วยเทคโนโลยีนี้จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าฝ้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ENZease เป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค เอ็มเทค และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล

SIIF2013 Alphasense

AflaSense เป็นเครื่องมือใช้สำหรับตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ให้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว มีขนาดเล็กพกพาสะดวก และมีต้นทุนการผลิตต่ำ โดยเครื่องนี้เป็นการนำเอาเทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมีมาใช้ในการตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินเป็นครั้งแรก กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกิริยาดังกล่าวจะถูกคำนวณเป็นความเข้มข้นของสารอะฟลาทอกซิน และแสดงผลผ่านจอแสดงผลบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยใช้งานร่วมกับขั้วไฟฟ้ากราฟีน (Graphene-Base Strip) แบบใช้แล้วทิ้งที่สร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพและความไวสูง ซึ่งเทคโนโลยีพื้นฐานของเครื่องตรวจวัดนี้ สามารถนำไปต่อยอดทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายในอนาคต เช่นการตรวจวัดเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร รวมไปถึงสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมไทย

AflaSense เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยเนคเทค และ ไบโอเทค ซึ่งนอกจากจะได้รับรางวัลเหรียญทองแล้ว ผลงานนี้ยังได้รับ เหรียญรางวัลพิเศษจาก International Warsaw Invention Show ประเทศโปแลนด์ อีกด้วย

งาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ซึ่งเป็นงานจัดแสดงผลงานจากนักประดิษฐ์ทั่วโลก ปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงทั้งสิ้น 710 ผลงาน จาก 31 ประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนำผลงานไทยเข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการทั้งสิ้น 50 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติยศ 13 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 15 รางวัล เหรียญเงิน 14 ผลงาน และเหรียญทองแดง 19 ผลงาน

ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2556

 

ข่าวสารองค์กร