2 นักวิจัยไบโอเทค ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2556

ดร. จิตติมา พิริยะพงศา และ ดร. ธริดาพร บัวเจริญ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2556 ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ตามลำดับ
 
Dr Jittimaดร. จิตติมา พิริยะพงศา นักวิจัยห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ สถาบันจีโนม ได้รับทุนจากงานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคชีวสารสนเทศในการศึกษาบทบาทและกลไกใหม่ของไมโครอาร์เอ็นเอในการจับกับตำแหน่งเป้าหมายบนยีนโปรโมเตอร์ ซึ่งเป็นการนำเอาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาและคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกัน เพื่อทำนายหาตำแหน่งเป้าหมายของไมโครอาร์เอ็นเอที่อยู่บนลำดับเบสโปรโมเตอร์ของยีนกว่า 30,000 ยีนในจีโนมคน และจัดตั้งฐานข้อมูลของข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเว็ปไซต์ ชื่อ microPIR (microRNA-Promoter Interaction Resource) เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าศึกษาและใช้งานได้ฟรี ถือว่าเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการแห่งแรกของข้อมูลตำแหน่งเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งช่วยในการศึกษากลไกการทำงานของไมโครอาร์เอ็นเอ ซึ่งสามารถนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาเทคนิคใหม่ในการรักษาโรคต่างๆ นอกจากนี้ การคัดกรองตำแหน่งเป้าหมายที่ตรงกับความสนใจของนักวิจัยแต่ละคนโดยใช้เทคนิคชีวสารสนเทศก่อนการศึกษาเชิงลึก ยังสามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินวิจัย
 
 
 
Dr Taridapornดร. ธริดาพร บัวเจริญ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพได้รับทุนจากงานวิจัยเรื่อง การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อต้องการค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อนำไปพัฒนาต่อสำหรับเป็นยารักษาโรค หรือใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับจุลินทรีย์และทรัพยากรชีวภาพของไทยอีกด้วย ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านมาสามารถค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ที่น่าสนใจ และไม่เคยมีการรายงานมาก่อนหลายชนิด ตัวอย่างเช่น สารรามิเฟอริน จากเชื้อรา Kionochaeta ramiferaBCC 7585 ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย และเชื้อวัณโรคในระดับหลอดทดลอง สารไอซาริโอติน เอฟ จากเชื้อรา Isaria tenuipes BCC 12625 ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย เชื้อวัณโรค และเชื้อราก่อโรคในคนในระดับหลอดทดลอง
 
 
 
 
นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่ได้รับทุนดังกล่าวอีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร. ศรชล โยริยะ จากเอ็มเทค ได้รับทุนในสาขาวัสดุศาสตร์ จากงานวิจัยเรื่อง โครงการการขึ้นรูปฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียมและการประยุกต์ใช้งานด้านชีวการแพทย์ และ ผศ.ทพญ.ดร. ศรัณยา ตันเจริญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากงานวิจัยเรื่อง การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเปปไทต์ขนาดเล็กสำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบชนิดลุกลาม
 
For women in science 2013 

 4 นักวิจัยหญิงผู้ได้รับรางวัล "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" (ซ้ายไปขวา) ดร.จิตติมา พิริยะพงศา,ผศ.ทพญ.ดร. ศรันยา ตันเจริญ, ดร.ธริดาพร บัวเจริญ, และ ดร. ศรชล โยริยะ

 
โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยใน ปี 2545 ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 11 ที่ได้ดำเนินการมอบทุนวิจัยและร่วมยกย่องบทบาทสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ไทย
 
ปัจจุบันทุนวิจัย ลอรีอัลฯ มอบทุนวิจัยแก่นักวิทยาศาสตร์สตรีรวมแล้วทั้งสิ้น 44 ท่าน โดยมีนักวิจัยสตรี ไบโอเทคได้รับทุนวิจัยดังกล่าวทั้งสิ้น 10 ท่าน ได้แก่ ดร. จิตติมา พิริยะพงศา และ ดร. ธริดาพร บัวเจริญ (2556) ดร. ศันสนีย น้อยสคราญ (2555) ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน (2554) ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ (2552) ดร. กอบกุล เหล่าเท้ง (2551) ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ (2550) ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร (2549) นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย (2548) ดร. อุบลศรี เลิศสกุลพานิช (2546) ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อปี 2550 ดร. ชะวะนี ทองพันชั่ง เป็นหนึ่งในนักวิจัยหญิง 15 คนจากทั่วโลกได้รับทุนยูเนสโก-ลอริอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ระดับนานาชาติ (UNESCO- L’ORÉAL International Fellowships for Women in Science)
 
เข้าชมวีดีทัศน์แนะนำนักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลฯ ประจำปี 2556 ได้ที่นี่
 
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2556
 
 

ข่าวสารองค์กร