พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพประจำปี 2557

วันที่ 5 มีนาคม 2557 ไบโอเทค จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2557 ในปีนี้มีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน จากประเทศ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

Content HRD

หลักสูตรฝึกอบรมของโครงการเน้นการให้ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพและการปฏิบัติจริง ภายใต้การให้คำแนะนำจากนักวิจัยไบโอเทค โดยแบ่งการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน ระยะฝึกอบรม 3 เดือน และหลักสูตรขั้นสูง ระยะฝึกอบรม 6 เดือน ซึ่งนักวิจัยจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องเทคนิคพื้นฐานงานวิจัยที่แตกต่างกัน เช่น อณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของพืชและสัตว์น้ำ การเลือกเป้าหมายการออกฤทธิ์ของยา และนาโนเซ็นเซอร์ เป็นต้น

HRD Group Photo

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.biotec.or.th/en/index.php/global-networks/hrd-program-for-neighboring-countries หรือ www.facebook.com/BIOTECHRD

ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2557 

 
 

ข่าวสารองค์กร