นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัล “Chair Professor” จาก SCG

รศ. ดร. เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ได้รับรางวัล Chair Professor จากบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCG พร้อมได้รับเงินรางวัลจำนวน  240,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยรางวัล Chair Professor  มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น  และสร้างผลงานที่สร้างคุณประโยชน์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมแก่ประเทศในวงกว้าง  
Assoc. Prof. Dr. Chalermpol

รศ. ดร. เฉลิมพล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2542 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัล Japan International Award 2007 for Young Agricultural Researchers จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น และได้รับเชิญเป็นรองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2555 รศ. ดร. เฉลิมพล ดำเนินโครงการวิจัยด้านการเกษตรที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม โครงการพัฒนาสายพันธุ์พืชทนเค็ม อาทิ ยูคาลิปตัสและอ้อยทนเค็ม และได้ขยายผลแก่เกษตรกรเพื่อนำไปปลูกบนพื้นที่ดินเค็ม ซึ่งเป็นการเยียวยาปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับประเทศ ปัจจุบันมีผลงานยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 23 เรื่อง

รศ. ดร. เฉลิมพล เกิดมณี เข้ารับรางวัล Chair Professor ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ SCG สำนักงานใหญ่ โดย รศ. ดร. เฉลิมพล เป็นนักวิจัยคนแรกของ สวทช. ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2557

ข่าวสารองค์กร