นักวิจัยไบโอเทคคว้ารางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award

ดร.พรกมล อุ่นเรือน นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ไบโอเทค ได้รับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award สาขา Engineering & Multidisciplinary Technology จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและออกแบบกระบวนการทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

Dr Pornkamol

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเมตาบอลิคและกระบวนการชีวภาพอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ด้านวิศวกรรมเมตาบอลิซึมและวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ เช่น เครือข่ายเมตาบอลิคโมเดล การวิเคราะห์ทางสถิติ แบบจำลองทางจลนศาสตร์ และการผลิตในระดับขยายขนาด เป็นต้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพและสารชีวภัณฑ์จากสารชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาและขยายขนาดกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากสารชีวมวลทางการเกษตรจำพวกลิกโนเซลลูโลสอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ มีศักยภาพและเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award

การพัฒนากระบวนการชีวภาพอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ด้านวิศวกรรมเมตาบอลิซึมและวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพนี้ มีประโยชน์อย่างมากในการออกแบบและพัฒนาเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาการขยายขนาดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้เทคนิควิเคราะห์ดังกล่าวยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตสารชีวภัณฑ์อื่นๆ จากสารชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้ต่อไปในอนาคตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทยตามหลักชีวเศรษฐกิจ

TRF-CHE- Scopus Researcher Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อมอบให้กับนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ที่มีผลงานจากโครงการที่ได้รับทุนจาก สกว. อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมีการมอบให้แก่ผู้ได้รับทุนในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2557

ข่าวสารองค์กร