นักวิจัยไบโอเทค ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2557

ดร. บรรพท ศิริเดชาดิลก นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค สวทช.ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงาน “วิธีการสร้างไวรัสจำพวก positive-sense RNA ที่ง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม”

Dr Bunpote

ดร. บรรพท ได้นำเทคนิค Gibson Assembly มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการดัดแปลงพันธุกรรมของไวรัสเด็งกี่ โดยเทคนิคนี้เมื่อนำมาใช้ในการประกอบชิ้น DNA ของไวรัส จะสามารถถูกแปลงเป็น viral RNA หรือสารพันธุกรรมของเด็งกี่ไวรัส ที่สามารถเพิ่มจำนวนและสร้างอนุภาคไวรัสใหม่ขึ้นมาได้ มีประสิทธิภาพสูงสามารถสร้างไวรัสจาก DNA ได้ถึง 11 ชิ้น ในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องใช้ Escherichia coli (E. coli) ในการสร้าง infectious-clone plasmid ทำให้สามารถลดขั้นตอน ความซับซ้อนของการตัดต่อพันธุกรรม ย่นระยะเวลาให้ทำได้ภายใน 2 สัปดาห์ จากวิธีการเดิมที่ใช้ระยะเวลานานนับเดือน รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในงานวิจัย ซึ่งเทคนิคนี้สามารถนำไปต่อยอดในการใช้วิเคราะห์ หรือต้องการผลในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันได้มีการนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการวิจัยศึกษาไวรัสเด็งกี่ในแง่มุมต่างๆ อาทิ การพัฒนาเทคนิคการสร้างเชื้ออ่อนฤทธิ์แบบใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนไข้เลือดออก (ซึ่งดร. บรรพทได้รับทุนวิจัย Grand Challenges Canada จากรัฐบาลแคนาดาโดยให้การสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบในวงกว้างในด้านสาธารณสุข) นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในการศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันและไวรัส รวมถึงการศึกษากลไกของสารที่มีฤิทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส เป็นต้น

สำหรับในปีนี้ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นได้มอบให้แก่ ดร. วารินทร์ ธนาสมหวัง และคณะ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากผลงาน “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อความมั่งคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารของคนไทย” และ รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงาน “เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบสเลอร์รี่” ส่วนรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่อีกรางวัล ได้มอบให้แก่ ดร. ปราการเกียรติ ยังคง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน “SensibleTAB หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน”

 Technologist awards 2014 3
(ซ้ายไปขวา) ดร. บรรพท ศิริเดชาดิลก, ดร. วารินทร์ ธนาสมหวัง, รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์, ดร. ปราการเกียรติ ยังคง

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มดำเนินการโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขึ้นตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่นทั้งในภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการ และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถจำนวนมากในประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจังและต่อเนื่องของประเทศไทย

วีดีทัศน์แนะนำ ดร. บรรพท ศิริเดชาดิลก นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2557

ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2557

ข่าวสารองค์กร