นักวิจัยไบโอเทค ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม "โครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ"

ดร. หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม "โครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ"  ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ U.S. Mission to ASEAN

Dr Honglada

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ 8 คนที่ได้รับการคัดเลือกนี้ จะมีโอกาสทำงานในสาขาที่สนใจ อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเตือนภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยง สาธารณสุข และการบริหารจัดการน้ำ โดยจะเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศของตนเป็นเวลา 1 ปี

ASEAN-US Group

ดร. หงลดา ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาทำงานด้านความหลากทางชีวภาพที่ไบโอเทค ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด

ดร. หงลดา กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐนี้ เพราะจะได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ค้นหาและพัฒนาเส้นทางวิชาชีพ และใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ในการทำสิ่งที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน”

ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2557

ข่าวสารองค์กร