นักวิจัยหญิงไบโอเทค ได้รับเลือกจาก GCP ให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 Generation Challenge Programme หรือ GCP ได้ยกย่องนักวิทยาศาสตร์หญิงจากทั่วโลกที่ทำงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชอาหาร อาทิ ข้าว พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช ซึ่งมี ดร. โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ได้รับเลือกในครั้งนี้

Dr Jonaliza

ดร. โจนาลิซา ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลมาช่วยในการคัดเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงพันธุ์ “ข้าวทนแล้ง” จนมีความเชี่ยวชาญ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่นักวิจัยจากสถาบันวิจัยข้าวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายวิจัยข้าวในระดับภูมิภาค

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://blog.generationcp.org/2014/03/07/inspiring-change-gcp-celebrates-sisters-in-science-on-international-womens-day/

ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2557

ข่าวสารองค์กร