ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา ได้รับรางวัล The ASEAN Meritorious Service Award

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และรองผู้อำนวยการ หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Theerayut

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้ Marker assisted selection ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะตามต้องการและลดระยะเวลาในการการปรับปรุงพันธุ์ โดยมีความร่วมมือกับกรมการข้าวและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย ต้านทานโรคและแมลง ตัวอย่างเช่น พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อช่วงแสง ที่ทนอยู่ใต้น้ำได้ 2-3 สัปดาห์ มีคุณภาพหุงต้มและมีกลิ่นหอมแบบข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” เป็นต้น

ดร. ธีรยุทธ ได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเป็นผู้นำริเริ่มการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงให้มีความสามารถในการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของประเทศตนให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย และต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบัณฑิตและโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ สปป. ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรนานาชาติ เช่น Rockefeller Foundation และ Generation Challenge Programme (GCP) ปัจจุบัน ข้าวเมียนมาร์สายพันธุ์ MK-75 ที่มีคุณภาพเหมือนข้าวบาสมาติและต้านทานโรคขอบใบแห้ง ข้าวกัมพูชาทนแล้งสายพันธุ์ CAR3 ที่มีคุณภาพหุงต้มดี ข้าวเหนียว สปป. ลาว สายพันธุ์ TDK1 ที่มีคุณภาพหุงต้มดี และ ต้านทานต่อโรค และ IR57514 ที่ทนน้ำท่วม ทนแล้ง และต้านทานโรคไหม้ได้มีการเผยแพร่และเริ่มปลูกกันอย่างกว้างขวางในแต่ละประเทศ

รางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) เป็นหนึ่งในรางวัลภายใต้ ASEAN Science and Technology Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีผู้มีคุณูปการต่อการสร้างความเข้มแข็งรวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 

ประกาศเมื่อ 4 กันยายน 2557

ข่าวสารองค์กร