งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบิดาแห่งการโคนมไทย ระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม 2557 ณ บริเวณอาคารนิทรรศการ เชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันที่ 17 มกราคม 2557

Dairy Fair1   Dairy Fair2

ในปีนี้ โซนแสดงนิทรรศการจัดภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมโคนมไทย พัฒนาก้าวไกลสู่อาเซียน” มีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดแสดง อาทิ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ไบโอเทค และ สวทช. ได้นำผลงานวิจัยเด่นด้านโคนม รวมถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนและเกษตรกร ไปร่วมจัดแสดงประกอบด้วย

  • การแช่แข็งตัวอ่อนด้วยวิธี In-straw vitrification เพื่อการย้ายฝากตรงในภาคสนาม ซึ่งการแช่แข็งด้วยวิธีนี้สามารถทำละลายในขั้นตอนเดียว เพื่อการย้ายฝากตัวอ่อนตรง ทำให้การย้ายฝากตัวอ่อนในภาคสนามทำได้สะดวกด้วยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ไม่ต้องการเครื่องมือที่ซับซ้อนและราคาแพง ดังนั้นจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการฟาร์มลงได้ งานวิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกําเนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • การวิเคราะห์ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของวัวด้วยสูตรอาหารที่แตกต่างกัน โดยวิธี tagged 16S rRNA pyrosequencing  ซึ่งเป็นวิธีที่มีศักยภาพสูงในการศึกษาหาความหลากหลายและวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างประชากรของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงความสามารถการย่อยให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและลดความจำเป็นในการใช้ยาและฮอร์โมน งานวิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ สถาบันจีโนม ไบโอเทค และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • การพัฒนาต้นเชื้อและระบบการผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมักในถุงหมักขนาดเล็กเพื่อการจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผลของการวิจัยทำให้ได้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมัก ทำให้สามารถเก็บรักษาอ้อยอาหารสัตว์หมักให้มีคุณภาพดีไว้ได้นานถึง 3 เดือน และเพียงพอสำหรับใช้ในฤดูแล้ง งานวิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค
  • ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนม การศึกษานี้พบว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลากำหนดสามารถเพิ่ม จำนวนครั้งในการผสมเทียม ส่งผลให้แม่โคในฟาร์มตั้งท้องมากขึ้น แม่โครีดนมตั้งท้องเร็วขึ้น จำนวนวันรีดนมตลอดแลคเตชั่นเหมาะสมยิ่งขึ้น ผลผลิตน้ำนมต่อตัวต่อวันสูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มกำไร การศึกษานี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค และบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด
  • การพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมโคนมในประเทศไทย โดยข้อมูลจีโนมิคสนิปส์ของโคนมที่นำมาจำแนกรูปแบบความผันแปรทางพันธุกรรมจีโนม ทำให้สามารถศึกษาความสัมพันธ์ของยีนและอิทธิพลที่มีผลต่อลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจได้ งานวิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อ.ส.ค.

  Dairy Fair3  Dairy Fair5

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การประกวดการนำเสนอแนวคิด การประกวดโคนม และออกร้านจำหน่ายสินค้าและปัจจัยการเลี้ยงโคนมอีกด้วย

ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2557

ข่าวสารองค์กร