งานสัมมนาร่วมไทย-เกาหลี ด้านโภชนเภสัชและเวชสำอาง

ปัจจุบัน โภชนเภสัช (Nutraceuticals) หรืออาหารที่มีฤทธิ์ทางยา และเวชสำอาง (Cosmeceuticals) เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำของผู้บริโภคอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากสังคมเริ่มให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ร่างกาย และความสวยงามเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่หมายรวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะประเทศเกาหลี ที่มีความก้าวหน้าทางงานวิจัยพื้นฐานในสาขา natural medicine, nutraceuticals และ bioresources ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโภชนเภสัชและเวชสำอางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกาหลีกลายเป็นประเทศผู้นำด้านงานวิจัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโภชนเภสัชและเวชสำอางของภูมิภาคได้ และจากกระแสอิงธรรมชาติของผู้บริโภค ทำให้นักวิจัยและผู้ผลิตเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการนำสมุนไพรมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงเริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทในตลาดงานวิจัยและธุรกิจในภูมิภาค จากการได้เปรียบในแง่ความหลากหลายของสมุนไพรในประเทศ

 Korea  Thailand Joint Symposium

ไบโอเทค ร่วมกับนาโนเทค และ Chuncheon Bioindustry Foundation (CBF) เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาร่วมไทย-เกาหลี ด้านโภชนเภสัชและเวชสำอาง ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และบริษัทเอกชน ไทยและเกาหลี และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่นักธุรกิจไทยและเกาหลี งานสัมมนานี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 63 คน จาก 5 บริษัทเกาหลี และ 15 บริษัทไทย  และ 12 จากภาคการศึกษาและวิจัย

ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ข่าวสารองค์กร