งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. เชียงใหม่ ซึ่งพิธีเปิดงานฯ จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน

 OpeningExhibition

ในงานนี้ ไบโอเทค จัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ (Microbial Biotechnology) โดยนำเสนอข้อมูลด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ในแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย การบริหารจัดการเชื้อจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร (การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยโปรตีน Vip จากแบคทีเรีย การกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย) และด้านอาหาร (เทคโนโลยีการผลิตต้นเชื้อสำหรับการหมักแหนม และหมักผักกาดดองเปรี้ยว) เป็นต้น

Exhibition1

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 7 กระทรวงจาก 5 ประเทศ และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 100 หน่วยงานเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมถึงเพื่อกระตุ้นความสนใจ เผยแพร่งานวิจัย และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ พร้อมเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้ให้เยาวชน นักศึกษา และประชาชน นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศต่อไป

ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2557

ข่าวสารองค์กร