งานมหกรรม IP Innovation and Technology Expo

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร จัดงานมหกรรม IP Innovation and Technology Expo หรือ IPITEx. 2014 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ Hall 103-105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

Opening

ENZease ผลงานของ ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ไบโอเทค ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 ผลงานเด่นของ สวทช. ที่ได้นำเสนอในช่วง Investment Pitching โดย ENZease เป็นเอนไซม์ที่ผลิตจากการหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีกิจกรรมของทั้งเอนไซม์อะไมเลส และเพคติเนส เป็น “เอนไซม์ดูโอ” ที่สามารถนำไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมีที่ใช้ในระบบได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดพลังงานและต้นทุนการผลิตโดยรวม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าฝ้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

exhibition

นอกจากนี้ไบโอเทคยังนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง ได้แก่ ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที ระบบบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ชุดตรวจสอบไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับการใช้สี และชุดตรวจทางการเกษตร 6 ผลงาน ได้แก่

  • ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน
  • ชุดตรวจจำแนกเชื้อทอสโพไวรัสในรูปแบบ multiplex RT-PCR-ELISA โดยใช้ universal primers ร่วมกับ DNA probes ที่จำเพาะต่อเชื้อทอสโพไวรัสแต่ละสายพันธุ์
  • น้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช
  • ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test สำหรับตรวจเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli ในพืชตระกูลแตง
  • น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน้ำนมโค
  • ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารในรูปแบบ Immunomagnetic separation ร่วมกับ real-time PCR โดยใช้ BIOTEC beads anti-L. monocytogenes และชุด primers ที่จำเพาะ

งาน IPITEx. 2014 เป็นการรวมการจัดงานที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการนำผลงานนวัตกรรมทรัพย์สิน ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดขึ้น ได้แก่ ตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.), เทคโนมาร์ท โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.), NSTDA Investors’ Day โดย สวทช., วันนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), งานสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาร่วมเสนอเพื่อให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาในแต่ละกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม เน้นการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของไทยอาทิ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการของภาคการผลิต เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประกาศเมื่อ 23 กรกฎาคม 2557

 

ข่าวสารองค์กร