การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล”

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล” ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีความรู้และความชำนาญในการประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยด้านข้าวในภูมิภาค และยกระดับงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวของประเทศให้เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

workshop rice HRD

ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืชต่างๆ ในทั่วทุกมุมโลก ประกอบกับความเป็นกังวลเกี่ยวกับพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) ทำให้เทคโนโลยีการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (Marker Assisted Selection; MAS) ได้รับความสนใจและใช้กันอย่างแพร่หลาย หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการสืบหายีน กลไกการทำงานของยีน และใช้ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เพื่อเสริมลักษณะต่างๆ โดยผลงานที่สำคัญ คือการค้นพบตำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะที่สำคัญในข้าว เช่น ลักษณะคุณภาพการหุงต้ม ลักษณะความทนต่อสภาพแวดล้อมวิกฤติ (ทนน้ำท่วม ทนแล้ง ทนเค็ม) ลักษณะความต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญ (โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้สามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวของประเทศ เช่น ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข6 ให้มีลักษณะต้านทานโรคและทนทานต่อสภาพแวดล้อมวิกฤติ แต่ยังคงคุณสมบัติการหุงต้มเหมือนพันธุ์ดั้งเดิม

workshop rice HRD1    workshop rice HRD2    workshop rice HRD3

การฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยภาคบรรยายวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิ หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบมาตรฐาน อนาคตข้าวและยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก เป็นต้น และภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติการตั้งแต่การสกัดดีเอ็นเอจากใบข้าว การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพดีเอ็นเอ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคพีซีอาร์ การแยกขนาดและตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอเป้าหมาย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์ และการคัดเลือกต้นข้าว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวทช. และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีกำหนดจัดปีละ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี (2557- 2259)

ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557

ข่าวสารองค์กร