การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2557

NAC2014 01 NAC2014 02

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมถึงเพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีเป้าหมายคือการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน สวทช. จึงต้องสร้างความเข้มแข็งด้าน “การวิจัยและพัฒนา” เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ผลจากการวิจัยและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการ มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) กิจกรรม Meet & Match Zone และกิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชน ภาคเยาวชนและผู้ปกครอง

ในปีนี้ ไบโอเทคได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยนำความก้าวหน้างานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ (Microbial Biotechnology) มาจัดแสดงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย การบริหารจัดการเชื้อจุลินทรีย์ โดยการนำเสนอผ่าน คลังชีววัสดุของไทย (Thailand Bioresource Research Center: TBRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์แบบครบวงจร  ในมาตรฐานระดับสากล พร้อมกับนำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการข้อมูลวัสดุชีวภาพ หรือ iCollect ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ของวัสดุชีวภาพเพื่อง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร (การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยโปรตีน Vip จากแบคทีเรีย การกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย การหาสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อโรคแอนแทรกโนสในพริกจากจุลินทรีย์) ด้านการแพทย์      (การหาสารออกฤทธิ์จากเชื้อราและแอคติโนมัยซีส)  รวมถึงด้านอื่นๆ (การผลิตกรดไขมันโอเมก้าสาม และโอเมก้าหกจากจุลินทรีย์ การวิจัยและพัฒนาเอนไซม์ต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม)

Biodiversity TBRC Utilization

Meet & Mach Zone จัดขึ้น ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 เพื่อจัดแสดงงานวิจัย นวัตกรรม และต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ของบริษัทเอกชนที่ทำวิจัยอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานใน สวทช. ที่ให้บริการภาคเอกชน ไบโอเทคจัดแสดงศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center) โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนได้แก่ เทคโนโลยีการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

FoodFeed

 

ประกาศเมื่อ 1 เมษายน 2557

ข่าวสารองค์กร