การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

Opening Ceremony

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Rice for the world” ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันที่ 11 กันยายน 2557

Exhibition01 Exhibition02

ภายในงาน สวทช. ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอประสบการณ์ 12 ปีของการตรวจข้าวปลอมปนของห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี ซึ่งห้องปฏิบัติการฯ นี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2545 จากทุนประเดิมของ สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในปี 2552-ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการฯ ได้อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม

ข้าวหอมมะลิไทย เป็นข้าวที่มีผู้ต้องการบริโภคมากที่สุดในโลก และยังมีราคาในตลาดโลกสูงกว่า 1 เท่าตัวจากข้าวขาวปรกติ 100% ทำให้เกิดปัญหาสำคัญ คือ การปลอมปนข้าวสาร ซึ่งปัญหานี้ทำให้เกิดการสูญเสียภาพพจน์ของการค้าข้าวของประเทศไทย เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ห้องปฏิบัติการฯ ได้ใช้วิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอในการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่มีความแม่นยำ รวดเร็วและราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดมาตรฐานการส่งออกข้าว และยังช่วยดำรงขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เนคเทค ได้นำเสนอผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา Thailand Agriculture Mobility Information System (TAMIS) ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด พร้อมทั้งสามารถเก็บพิกัด GPS แปลงเพาะปลูกบนแผนที่ดาวเทียม ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และยังรองรับการทำงานทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ทำให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์กลางข้อมูลได้แบบทันที

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสวทช.

ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2557

 

ข่าวสารองค์กร