6 หน่วยงานร่วมมือเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีช่วยเหลือชาวนา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยมี คุณชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว คุณลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร. ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยฯ ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ   สวทน. และคุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการ สวก. ร่วมลงนาม

MOU on high quality rice seed production of 6 agencies

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งฤดูนาปีและฤดูนาปรังมากกว่า 80 ล้านไร่ แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดียังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตร เนื่องจากขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต และผู้จำหน่าย รวมถึงความนิยมในการเลือกใช้พันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกปี ตลอดจนระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมการผลิตทั้งประเทศ

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีซึ่งผ่านการรับรองเข้าสู่ระบบมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพลดลง ทั้งนี้ ต้องดำเนินการบริหารจัดการใน 4 ส่วน ได้แก่ 1) การเพิ่มอาชีพเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 2) การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 3) การบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืชสำหรับการผลิตเพื่อการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว และ 4) เสริมสร้างช่องทางการตลาด

อย่างไรก็ตามโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมข้าวไทยในวันนี้ไม่ใช่การรักษาการเป็นผู้นำการส่งออกในเชิงปริมาณ แต่เป็นการทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวต่อหน่วยสูงสุด และให้เกษตรกรไทยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยปรับเปลี่ยนจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีราคาต่ำไปสู่สินค้าที่เป็นพรีเมี่ยม มีนวัตกรรม คุณภาพ ความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยตั้งต้นจากการเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ ซึ่งโจทย์เหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยสร้างและสนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ ที่นี่

ประกาศเมื่อ 5 มิถุนายน 2557

ข่าวสารองค์กร