5 หน่วยงาน จับมือ พัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเซ็นเซอร์ชีวการแพทย์

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือ “เครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเซ็นเซอร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Sensors)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด และบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด โดยมี ศ.ดร. นิลวรรณ เพชระบูรณิณ ประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการ สวทน. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. คุณทศพล พิชยโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด และ คุณกฤษณ์ จงสฤษดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

biomedical sensors

เครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และเซ็นเซอร์ชีวการเพทย์นี้ จะเป็นเครือข่ายแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำไปถึงกระบวนการผลิตปลายน้ำ จะก่อให้เกิดการพัฒนาเซ็นเซอร์ชีวการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล นำไปสู่การลดการนำเข้าและพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและภาครัฐในด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเซ็นเซอร์ชีวการแพทย์ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศที่มีศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเซ็นเซอร์ชีวการแพทย์ในอนาคต

โครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือนี้ เป็นการพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดแบบพกพา ซึ่งสามารถตรวจวัดระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (Haemoglobin A1c; HbA1c) เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนและความสามารถของผู้ป่วยโรคเบาหวานในการควบคุมระดับน้ำตาล โดยเครื่องตรวจนี้ จะทำให้ผู้ป่วยสามารถตรวจวัดเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลต่างๆโดยมี คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ไบโอเทค เป็นหัวหน้าโครงการ โดยความร่วมมือกับ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ เนคเทค

ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2557

ข่าวสารองค์กร