ไบโอเทคเปิดตัวเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพงานประชุมเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แห่งอาเซียน (ASEAN Network on Microbial Utilization) ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย 8 แห่งจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ ASEAN Centre for Biodiversity เข้าร่วมประชุม

ASEAN Network Content

เครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แห่งอาเซียน จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถ (capacity building) ด้านการวิจัยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในประเทศกลุ่มอาเซียนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากร และการจัดฝึกอบรม

ASEAN Group Photo

ปัจจุบัน เครือข่ายการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แห่งอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 11 สถาบัน ได้แก่

 • Bandung Institute of Technology (ITB) ประเทศอินโดนีเซีย
 • University of Diponegoro, Semarang ประเทศอินโดนีเซีย
 • Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT) ประเทศอินโดนีเซีย
 • Institute of Microbiology and Biotechnology (IMBT), Vietnam National University Hanoi, ประเทศเวียตนาม
 • University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์
 • National Institute of Molecular Biology & Biotechnology (BIOTECH), University of the Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์
 • Natural Sciences Research Institute ประเทศฟิลิปปินส์
 • Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI) ประเทศมาเลเซีย
 • Mandalay Technological University ประเทศเมียนมาร์
 • Technological University, Kyaukse ประเทศเมียนมาร์
 • ไบโอเทค ประเทศไทย

ในการประชุมนี้ ไบโอเทคได้ประกาศการให้ทุนฝึกอบรมในสาขาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ จำนวน 6 ทุน ให้สมาชิกเครือข่ายสำหรับปี 2557 ด้วย

ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ข่าวสารองค์กร