ไบโอเทคลงนามความร่วมมือกับ Okinawa National College of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ไบโอเทคจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Okinawa National College of Technology (ONCT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยร่วม และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและข้อมูลเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งในระยะต้นจะเริ่มร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีแป้งและมันสำปะหลัง โดยพิธีลงนามดังกล่าวมีประธานร่วมลงนามได้แก่ Prof. Shigeru Itoh อธิการบดี Okinawa National College of Technology และ รศ. ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอด ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MOU ONCT

Okinawa National College of Technology ตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินาวา เกาะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ปัจจุบันเปิดสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมระบบเครื่องยนต์ วิศวกรรมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมสื่อข่าวสาร และ วิศวกรรมทรัพยากรชีวภาพ

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557

ข่าวสารองค์กร