ไบโอเทคลงนามความร่วมมือกับ Korea National Research Resource Center

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค ได้ลงนามความร่วมมือกับ Dr. Yeonhee Lee, Director General จาก Korea National Research Resource Center (KNRRC) ณ National Assembly Member’s Office Building กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกัน ในด้านการสร้างเครือข่าย Culture Collection และการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย ระหว่าง KNRRC และหน่วยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค

BIOTEC KNRRC

 

KNRRC จัดตั้งขึ้นในปี 2551 ภายใต้ Ministry of Science ICT & Future Planning โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 5 หน่วยวิจัย คือ จุลินทรีย์ สัตว์ พืช human-derivatives (การเก็บ การจัดการ และการกระจาย human bio-specimen) และ fusion-matter (การพัฒนาด้าน material resources) นอกจากนี้ KNRRC ยังมีการบริหารจัดการหน่วยวิจัยเครือข่ายที่ตั้งอยู่ตามมหาวิทยาลัย (Research Resource Centers, RRCs) อีก 36 หน่วยวิจัย ซึ่งการดำเนินงานครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการข้อมูล (database management) การวางแผนนโยบาย (policy making) การศึกษา (education program) และการออกประกาศรับรอง (certification of resources)

ประกาศเมื่อ 4 กรกฎาคม2557

ข่าวสารองค์กร