ไบโอเทคนำผลงานเข้าแสดงในงาน THAILAND LAB 2014

งาน THAILAND LAB 2014 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด มิติใหม่แห่งนวัตกรรมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สู่คุณภาพงานวิจัยและธุรกิจ ระหว่าง วันที่ 17-19 กันยายน 2557 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

VisitingBIOTEC1 VisitingBIOTEC2

ไบโอเทค ร่วมนำเสนอข้อมูลศูนย์นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการวิจัยที่เปิดให้บริการแก่ภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center: TBRC) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center: FFIC) และห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ (Integrative Biorefinery Laboratory) พร้อมนำผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ไปร่วมจัดแสดงในงาน ได้แก่ ENZease เอนไซม์ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัด สิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ชุดตรวจ LAMP Color สำหรับตรวจโรคไวรัสในกุ้ง ชุดตรวจทางการเกษตร อาทิ ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน และน้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช และชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test สำหรับตรวจเชื้อ Acidovorax avenae subsp. Citrulli  ในพืชตระกูลแตง

BIOTEC Booth1 BIOTEC Booth2

นอกจากนี้ ไบโอเทคจัดสัมมนาก้าวล้ำนำเทรน กับ Industrial Biotechnology” โดยมี 2 หัวข้อบรรยาย ได้แก่ "Functional Microbes: Tool for Increasing Competitiveness of Thai Food and Feed Industries" และ "Enzymes for Green Industry towards Establishment of Bio-based Economy for Thailand" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 

Dr. Wonnop  Dr. Verawat

งาน THAILAND LAB 2014 จัดขึ้นโดยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชันส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบงานวิจัยและอุตสาหกรรมพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้และการลงทุนด้านเครื่องมือในห้องปฏิบัติการของภูมิภาค งานครั้งนี้มีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ กว่า 200 หน่วยงาน เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน

 

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2557

 

 

 

ข่าวสารองค์กร