ไบโอเทคถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสู่ สปป. ลาว

ไบโอเทค นำคณะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายของเห็ดและการเพาะเลี้ยงเห็ดไปเยือน ศูนย์วิจัยและขยายแนวพันธุ์พืชท่าสะโน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้คำปรึกษาในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยเห็ด และจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงเห็ด ตั้งแต่การแยกเชื้อเห็ดจากธรรมชาติ การทำเชื้อข้าวฟ่าง การทำก้อนเชื้อเห็ด และการให้ความรู้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ด ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่

Thasano1

 

การอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ในแขวงสะหวันนะเขต ได้แก่ ศูนย์วิจัยและขยายแนวพันธุ์พืชท่าสะโน แผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำแขวงสะหวันนะเขต วิทยาลัยกสิกรรม เกษตรกรรายย่อย และบริษัทเอกชน

Thasano2

ศูนย์วิจัยและขยายแนวพันธุ์พืชท่าสะโน เป็นองค์กรรัฐมีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายเกษตรกร และส่งเสริมการเกษตร ในแขวงสะหวันนะเขต เมื่อปี 2556 ศูนย์ฯ มีดำริที่จะส่งเสริมการเพาะเห็ดให้เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรช่วงการพักนา จึงได้ร่วมมือกับแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำแขวงสะหวันนะเขต ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยที่สามารถวิจัยด้านจุลชีววิทยา ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ด โดยมีไบโอเทคเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประกาศเมื่อ 4 กรกฎาคม2557

ข่าวสารองค์กร