ไบโอเทคจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่เทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน

ปัญหากุ้งตายด่วนหรือโรคอีเอ็มเอส (EMS; Early Mortality Syndrome) สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งมากทั้งต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมส่งออก ในปี 2556 ประเทศไทยมีผลผลิตกุ้งลดลงถึง 50% มีผลผลิตลดลงเหลือประมาณ 270,000 ตัน ในขณะที่ภาพรวมผลกระทบจากการระบาดของโรคในอีกหลายประเทศ ทำให้การผลิตกุ้งเลี้ยงของโลกลดลงประมาณ 11% 

สวทช. โดยไบโอเทค มุ่งดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปํญหาดังกล่าว ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีการตรวจแบคทีเรียในกลุ่ม Vibrio parahaemolyticus ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตับและตับอ่อนวายฉับพลัน (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease, AHPND) ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR) ซึ่งการตรวจแบคทีเรียก่อโรคได้นี้จะช่วยลดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของเชื้อก่อโรคอีเอ็มเอส ลงได้

เพื่อเผยแพร่วิธีการการตรวจวินิจฉัยโรค และเปิดโอกาสให้นักวิชาการหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการ ตรวจร่วมกับนักวิจัยไบโอเทคที่พัฒนาวิธีการตรวจดังกล่าวขึ้น สวทช. โดยไบโอเทค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน หรือ อีเอ็มเอส ขึ้น ณ อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี ในวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร. พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคอีเอ็มเอส และบทบาทของกรมประมง และนักวิจัยไบโอเทคบรรยายสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน

EMS workshop

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจากทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 100 คน ซึ่งนอกจากการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคอีเอ็มเอสในปัจจุบันแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการจริง อาทิ วิธีการเก็บตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์ การเก็บตัวอย่างอาหารสด รวมถึงวิธีการตรวจแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน โดยวิธีทางพีซีอาร์ และการอ่านผลจากตัวอย่างสไลด์กุ้งตายด่วน เพื่อนำไปใช้ตรวจคัดกรองลูกกุ้ง พ่อแม่พันธุ์กุ้ง

EMS workshop lab

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557

ข่าวสารองค์กร