ไบโอเทค สวทช. จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านจุลินทรีย์

ไบโอเทค สวทช. จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ ครั้งที่ 1 หรือ The 1st ASEAN Microbial Biotechnology Conference 2014 (AMBC2014) ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

AMBC2014-1

ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการ โดยนักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ Prof. Jens Nielsen จาก Chalmers University of Technology (สวีเดน) Prof. Wolfgang Zimmermann จาก University of Leipzig (เยอรมนี) Prof. David J. Leak จาก University of Bath (สหราชอาณาจักร) Prof. Lene Lange จาก Aalborg University (เดนมาร์ก) ศ. มรกต ตันติเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สวทช. Assoc. Prof. Mary Catherine Aime จาก Purdue University (สหรัฐอเมริกา) เป็นต้น นอกจากนี้ในงานประชุมดังกล่าวยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์เกี่ยวกับความหลากหลายของจุลิทรีย์ และการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข ชีวสารสนเทศ รวมถึงด้านกฎหมายและความปลอดภัยทางชีวภาพอีกด้วย

AMBC2014-3

ในช่วงพิธีปิดงานประชุม มีการประกาศรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ซึ่งได้มอบรางวัลให้แก่ ดร. สุริษา สุวรรณรังษี (ไทย) จากงานวิจัยเรื่อง “Multi-polysaccharide degrading enzyme system for saccharification of lignocellulosic substrates” Ms. Bea Mateo (ฟิลิปปินส์) จากงานวิจัยเรื่อง “In vivo protective property of tomato phylloplane bacteria against a pectinolyticphytopathogen” และ Ms. Carolyn L. Nanca (ฟิลิปปินส์) จากงานวิจัยเรื่อง “Degradation of three polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by moderately halophilic bacteria from Luzon salterns” 

AMBC2014-4

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ ได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ข่าวสารองค์กร