แนะนำหนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ. ตราด”

หนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.ตราด” เป็นหนังสือฉบับภาษาไทยเล่มแรก ที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบในป่าชายเลนของประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านสามารถใช้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลในประเทศไทย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ต่อไป

marine fungi diversity book

รายละเอียดในหนังสือประกอบไปด้วย ลักษณะทั่วไป แหล่งที่อยู่อาศัย ความสำคัญของราทะเลในระบบนิเวศทางทะเล วิธีการสำรวจเก็บตัวอย่างและการคัดแยก ความหลากหลายของราทะเลในประเทศไทย รายชื่อราทะเล สายพันธุ์ใหม่ของไทย ตัวอย่างความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบ นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้ประโยชน์จากราทะเลในการเป็นแหล่งทางเลือกใหม่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสารเคมีโครงสร้างใหม่ ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นยารักษาโรคได้ในอนาคต

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-564-6700 ต่อ 3330 หรือห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ไบโอเทค โทร. 02-564-6700 ต่อ 3205 หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่มีการจำหน่าย

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2557

ข่าวสารองค์กร