เวทีการถ่ายทอดการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา (TAMIS)

สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดเวทีการถ่ายทอดการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา (TAMIS) สำหรับกลุ่มผู้ตรวจสอบแปลงนาจำนวน 41 ราย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และได้พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่มีการติดตั้งระบบ TAMIS ไว้เรียบร้อยแล้วให้กับกลุ่มเกษตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินแปลงนาอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 

organic rice Yasothorn

เวทีการถ่ายทอดนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. และ สวทน. เริ่มต้นขึ้นในปี 2557 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ. ยโสธร เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีภูไท กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญจำกัด และ กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ รวมเป็นเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์จำนวน 4,565 ราย คิดเป็นพื้นที่นากว่า 45,000 ไร่”

organic rice Yasothorn2

สำหรับความรู้ที่นำมาถ่ายทอดให้เกษตรกร ประกอบด้วย การจัดการแปลงนา การเพิ่มอินทรีย์วัตถุ และการเก็บข้อมูลเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร การอบรมผู้ตรวจสอบแปลงนา (inspector) ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศไทยและระดับสากล ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการตลาดทางธุรกิจให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557

ข่าวสารองค์กร