เปิดโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติหรือ National Biopharmaceutical Facility (NBF) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน และทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานสนับสนุนกว่า 30 หน่วยงาน

NBF 01   NBF 02

สวทช. โดยไบโอเทค ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินแผนการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย ที่สวทช. รับผิดชอบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติด้านวัคซีน  รวมถึงการพัฒนาวัคซีนสัตว์ และการสร้างความเชี่ยวชาญในกระบวนการต้นน้ำของการผลิตยาชีววัตถุ โดยเฉพาะการพัฒนา Recombinant host cell และ Expression system ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิต Therapeutic protein และวัคซีนชนิดต่างๆ

NBF 033NBF 044

NBF 55NBF 66

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มจธ. และ สวทช. ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาและวัคซีน ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตยาจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. เรียบร้อยแล้ว

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ เปิดให้บริการแก่องค์กร หน่วยงานและผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศโดยแบ่งการให้บริการเป็น 3 ส่วนได้แก่ การบริการด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบกระบวนการผลิต การขยายขนาดทั้งในกระบวนการผลิตต้นน้ำและปลายน้ำ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ การบริการผลิตยาชีววัตถุ ที่สามารถผลิตยาชีววัตถุที่เป็นโปรตีนโดยใช้กระบวนการวิศวกรรมชีวภาพชั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงจุลินทรีย์เป็นเซลล์ต้นแบบในการผลิต รวมถึงการผลิตยา วัคซีนและสารชีวภาพมูลค่าสูงเพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงชนิดอื่น การบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนของการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ระบบสนันสนุนและระบบเอกสารตามมาตรฐาน GMP

ติดตามข้อมูลของโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ได้ที่ https://www.nbf.kmutt.ac.th/

ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2557

 

 

 

ข่าวสารองค์กร