หลักสูตรการดูแลและจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์

จุลินทรีย์เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ยา สารเคมี และการเกษตร สำหรับการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพและมีการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศนั้นยังมีจำนวนจำกัด

ไบโอเทคจึงร่วมมือกับ National Institute of Technology and Evaluation (NITE) ประเทศญี่ปุ่น จัดการอบรมหลักสูตรการดูแลและจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ (Curator Course for Microbial Resources Management) ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาจุลินทรีย์ รวมทั้งนักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาและจัดจำแนกจุลินทรีย์ การบริหารข้อมูล ตลอดจนการให้ความรู้ด้านกฏระเบียบทั้งภายในประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจต่อไป

Curator Content

การจัดการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการจัดจำแนกจุลินทรีย์ (Microbial Taxonomy) แนวโน้มในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและธุรกิจทางชีวภาพ (Trend in Bio-Resource Management and Biobusiness) การจัดการด้านกฎหมายและความปลอดภัยทางชีวภาพ (Legal Management and Biosafety) โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

Curator Group Photo

หลักสูตรการดูแลและจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย       จ. ปทุมธานี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 40 คน โดยมีการจัดครั้งแรกไปเมื่อปี 2556

ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2557

ข่าวสารองค์กร