หนังสือ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำหนังสือ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่ออธิบายถึงบทบาทของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (วทน.) ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามเสาหลัก นั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเสนอตัวอย่างของงานวิจัย และพัฒนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ที่ดำเนินงานโดย สวทช.

เนื้อหาภายในหนังสือฉบับนี้ รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจตั้งแต่พื้นฐานการวิวัฒนาการของแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” บอกถึงที่มาที่ไปของแนวคิดดังกล่าวที่ได้ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาทำนโยบายและแผนการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยพร้อมนำเสนอบทบาทและความสำคัญของ วทน. ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงยกตัวอย่างผลงานวิจัยเด่นที่พัฒนาขึ้นและได้มีการนำมาใช้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติ และปิดท้ายฉบับด้วยสรุปบทบาทของ วทน. ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวทางในการสนับสนุน วทน. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบในระยะยาว

STI book

โดยท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถดาวน์โหลด ที่นี่

ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2557

ข่าวสารองค์กร