หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2014/2015

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2014/2015 รวมรวบผลงานวิจัยเด่นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้ 50 ผลงาน เช่น ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกที่แยกชนิดเชื้อไวรัสเด็งกี่ด้วยโปรตีน NS1 (NS1-Serotyping ELISA), ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค (TB-DNAsensor kit), ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา (Portable Dissolved Oxygen Test Kit), เอนไซม์ที่ทนต่อสภาพความเป็นด่าง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ(ENZbleach) เป็นต้น โดยรวบรวมรายละเอียดแต่ละผลงานวิจัย รายชื่อนักวิจัย/ทีมวิจัยเจ้าของผลงาน นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อหน่วยงานวิจัย บริษัท/ห้างร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

thailand biotech guide 2014-2015

THAILAND BIOTECH GUIDE เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านธุรกิจชีวภาพในประเทศไทยและเป็นแหล่งข้อมูลบริษัทในห่วงโซ่ธุรกิจชีวภาพ

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2014/2015 จัดทำโดย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับ สวทช. และไบโอเทค ผู้สนใจสามารถเข้าชม THAILAND BIOTECH GUIDE 2014/2015 แบบออนไลน์ได้ ที่นี่  

หรือ  สั่งซื้อแบบรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2557

ข่าวสารองค์กร