หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2013

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับไบโอเทค สวทช. จัดทำหนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2013 ขึ้น ซึ่งฉบับนี้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบการด้านอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทย โดยรวบรวมบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจทั้งจากนักวิจัยและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี(Strengthening Thailand’s Bioindustry through Nanotechnology) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวด้วยไบโอพลาสติก (Developing Green Products with Bioplastics) การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Translating Research into Quality Products) 

cover TH Biotec Guide2013

THAILAND BIOTECH GUIDE เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านธุรกิจชีวภาพในประเทศไทยและเป็นแหล่งข้อมูลบริษัทในห่วงโซ่ธุรกิจชีวภาพ หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลของเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมไว้บนเว็บไซต์ www.biotechthailand.com

สามารถเข้าชม THAILAND BIOTECH GUIDE 2013 แบบออนไลน์ได้ ที่นี่  หรือ  สั่งซื้อแบบรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2557

 

ข่าวสารองค์กร