ระบบบูรณาการการปรับปรุงพันธุ์พืช (Integrated Breeding Platform)

ระบบบูรณาการการปรับปรุงพันธุ์พืช (Integrated Breeding Platform) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ สำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืชใช้ในการออกแบบและบริหารจัดการการวิจัย พัฒนาปรับปรุงพันธุ์  โดยระบบนี้ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงาน Generation Challenge Programme (GCP) ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก

หัวใจหลักสำคัญของระบบบูรณาการการปรับปรุงพันธุ์พืชนี้คือ Breeding Workflow System หรือ BWS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการออกแบบและบริหารจัดการงานทดลองด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลและประยุกต์ใช้เครื่องมือสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชประกอบด้วย 1) การวางแผนการปรับปรุงพันธุ์และกำหนดแผนการดำเนินงาน 2) การจัดการฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม 3) การประเมินเชื้อพันธุกรรมและการเก็บข้อมูลฟีโนไทป์ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์ 5) การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการทดลอง 6) การตัดสินใจในการคัดเลือกคู่ผสม การวางแผนการผสมพันธุ์และการจัดกลุ่ม สามารถประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบมาตรฐาน และการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมกลับ เพื่อช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ด้านการจัดการงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและช่วยในการตัดสินใจในขั้นตอนการคัดเลือกโดยวิธีต่างๆ

IBP

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.integratedbreeding.net/

หน่วยงาน GCP ได้เชิญ สวทช. โดยไบโอเทคดำเนินการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในภูมิภาค เป็นเวลา 2 ปี (2557- 2558) โดยมีกิจกรรมการจัดฝึกอบรมสอนการใช้ซอฟต์แวร์ การมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา โดยในปี 2557 จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ BWS ในกลุ่มนักปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย และจะขยายการดำเนินการออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในปี 2558

ในปีนี้ ไบโอเทคได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรแรกไปเมื่อเดือนมีนาคม และมีแผนการจัดอบรมหลักสูตรที่ 2 และ 3 ในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน ตามลำดับ โดยติดตามประกาศรายละเอียดได้ที่ www.biotec.or.th .

ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2557

ข่าวสารองค์กร