ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง ให้แก่นักวิจัย สปป. ลาว

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology and Ecology Institute, BEI) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การเก็บตัวอย่าง การจัดจำแนก และการเก็บรักษาราแมลง ซึ่งนักวิจัยไบโอเทคดำเนินงานวิจัยด้านราแมลงมากว่า 20 ปี ตั้งแต่การศึกษาด้านความหลากหลายของเชื้อรา ตลอดจนการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างรากับแมลงเจ้าบ้าน การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีนักวิจัยจาก BEI มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ Plant Protection Center เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 ท่าน

Workshop in Laos1

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-ลาว ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศได้มีการลงนามความร่วมมือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557

Workshop in Laos2

 ประกาศเมื่อ 9 มิถุนายน 2558

ข่าวสารองค์กร