ไบโอเทคจัดอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สวทช. โดยไบโอเทค ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง “กฎระเบียบการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทย” เพื่อสร้างความตระหนักและติดตามความก้าวหน้าของกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

biosafety1

องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เพื่อส่งเสริมให้แต่ละประเทศมีแนวทางปฎิบัติที่รัดกุมในการนำจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

สวทช. โดยไบโอเทค ได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม” ที่สอดคล้องกับแนวทางของ OECD เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรมทุกประเภทซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพฯ นี้ ไปเป็นแม่แบบในการจัดทำคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับโรงงานที่ใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ในอุตสาหกรรม 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเอทานอล อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมปุ๋ยชีวภาพ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่ผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรองรับกฎหมายใหม่ที่จะกำกับดูแลจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในอนาคต

เนื้อหาของการอบรมครั้งนี้นอกจากมีการฝึกใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีเนื้อหาในส่วนการติดตามสถานภาพของกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเชื้อโรคที่ดัดแปลงพันธุกรรมและเพิ่งได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นอกจากนั้นในอนาคตอันใกล้จะมีร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำ ซึ่งจะมีการดูแลจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ทั้งจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม อาทิ ตัวแทนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ประกาศเมื่อ 13 กรกฎาคม 2558

ข่าวสารองค์กร