ไบโอเทคจัดศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้ประเทศเนปาล

ไบโอเทคจัดการดูงานให้คณะผู้แทนจาก Nepal Academy of Science and Technology (NAST) ประเทศเนปาล นำโดย ดร. บุดดี รัตนา คาดเจ เลขาธิการ NAST พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์แห่งชาติ ณ ประเทศเนปาล โดยคณะ NAST ได้เข้าชมการบริหารจัดการศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ อันประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินงานให้บริการลูกค้า วิธีการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดการข้อมูล และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

NAST2

นอกจากการเยี่ยมชมดูงานที่ไบโอเทคแล้วคณะ NAST ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และบริษัท คีนน์ จำกัด ด้วย ซึ่ง วว. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการจัดตั้งและบริหารคลังจุลินทรีย์อย่างเป็นระบบ และ บริษัท คีนน์ จำกัด เป็นตัวอย่างภาคเอกชนไทยที่ทำธุรกิจด้านสารชีวบำบัดภัณฑ์ที่ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดคราบน้ำมัน โดยเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยไท

NAST1

ไบโอเทคก่อตั้งศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ (BIOTEC Culture Collection, BCC) ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นคลังและศูนย์รวบรวมจุลินทรีย์ที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการระดับสากล ปัจจุบัน BCC มีจุลินทรีย์ที่เก็บรักษาอยู่มากกว่า 70,000 สายพันธุ์ ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ไบโอเทคได้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center: TBRC) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านชีววัสดุและมีการบริหารจัดการเครือข่ายทางชีววัสดุของประเทศ และมีฐานข้อมูลแบบบูรณาการของคลังชีววัสดุของประเทศ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากคลังชีววัสดุ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายศูนย์จุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกช

ประกาศเมื่อ 2 กันยายน 2558

ข่าวสารองค์กร