ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ไบโอเทค สวทช. จัดงานเปิดศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรือ TBRC) ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

TBRC opening

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) เป็นศูนย์บริการชีววัสดุที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม ด้วยระบบการบริหารจัดการชีววัสดุที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการจัดเก็บรักษาชีววัสดุ การบริการฐานข้อมูลชีววัสดุ และการดำเนินการที่สอดคล้องรองรับกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยมุ่งสร้างกลไกการพัฒนาฐานทรัพยากรจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TBRC opening2

TBRC มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับกฎระเบียบนานาชาติในเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในฐานะศูนย์ชีววัสดุของประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการจัดทำร่างแนวทางการบริหารจัดการชีววัสดุ การจัดทำรูปแบบข้อตกลงของการถ่ายโอนวัสดุทางชีวภาพ (Material Transfer Agreement) การบริหารจัดการเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุโดยมุ่งเน้นเรื่องแนวปฏิบัติของการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ชีววัสดุในเชิงพาณิชย์

TBRC ได้ก่อตั้งเครือข่ายการวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพื่อการยกระดับการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องต่อแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอีกด้วย

TBRC opening3

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญที่ทำงานด้านจุลินทรีย์และชีววัสดุ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 150 คนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ดร. มาลี สุวรรณอัตถ์ ที่ปรึกษาไบโอเทค และประธานมูลนิธิสวิตาดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ ผู้เชียวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) Dr. PhilippeDesmeth ประธานสหพันธ์ศูนย์จุลินทรีย์โลก (President of World Federation for Culture Collections; WFCC) Mr. Yasushi Noto ผู้อำนวยการ NITE Biological Resource Center (NRBC) ซึ่งเป็นศูนย์บริการชีววัสดุชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการชีววัสดุ TBRC และนิทรรศการ หกทศวรรษการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ อีกด้วย

ดาวน์โหลด Press Release ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

ข่าวสารองค์กร