ไบโอเทค ร่วมกับ Thermo Fisher Scientific, Inc ดำเนินงานวิจัยด้านการศึกษาสารจากธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการเกษตร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ไบโอเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ดำเนินงานวิจัยด้านการศึกษาสารจากธรรมชาติ (natural products) เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการเกษตร โดยมี ดร. กัญญวิมม์ กีรติกร ผู้อำนวยการ ไบโอเทค และ Mr. Pang Sze Hann, Vice President and General Manager for Southeast Asia and Taiwan บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ร่วมลงนาม

MOU BIOTEC-ThemoFisher

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์สูง และมีการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร พลังงานและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม  แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ในทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ไบโอเทค สวทช. จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ในการใช้เทคนิคเมตาโบโลมิกส์ในการวิเคราะห์หาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่าง Orbitrap mass spectrometer ซึ่งคาดว่าสารที่ค้นพบใหม่นี้ จะสามารถนำมาทดแทนสารเคมีฆ่าเชื้อราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

บริษัท Thermo Fisher Scientific จำกัด เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทดำเนินงานที่ทำให้โลกมีสุขภาพดี สะอาด และปลอดภัยมากขึ้น บริษัทมีพนักงานกว่า 50,000 คน ใน 50 ประเทศ ให้บริการกับลูกค้า อาทิ บริษัทเวชภัณฑ์และบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางคลินิก มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมกระบวนการ

ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2558

ข่าวสารองค์กร